ඇසිරීම සහ නාවික

අප මත පදනම් තාක්ෂණය හා තත්ත්ව පාලන ක්රමය කළමනාකරණය, "නැඹුරු පාරිභෝගික, පළමු කීර්තිය, අන්යෝන්ය යහපත, ඒකාබද්ධ උත්සාහයන් සමඟ සංවර්ධනය" සන්නිවේදනය හා ලොව පුරා සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම, පිළිගැනීම මිතුරන් සම්මත කර ගත්තේය. 


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!